Federalizacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), podpisali 16 października 2018 r. list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Obie uczelnie planują wspólne prowadzenie badań, kierunków studiów, zajęć dydaktycznych oraz wspólne kształcenie doktorantów. Federacja UW i WUM ma rozpocząć działalność w październiku 2019 r.

Na początku grudnia 2018r. powołano w obu Uczelniach zespoły rektorskie ds. federacji UW i WUM, a ich zadaniem jest przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statutu.
Zespoły zajmują się, między innymi obszarami związanymi z prowadzeniem wspólnie wybranych badań, działaniami na rzecz łącznego traktowania obu uczelni w polskich i międzynarodowych rankingach, współpracą w zakresie kształcenia doktorantów, stworzeniem możliwości studentom i doktorantom wspólnego działania w kołach naukowych i inkubatorach przedsiębiorczości, współpracą w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań, wspólnym prowadzeniem zajęć dydaktycznych, zapewnieniem dostępu do bibliotek i infrastruktury partnera, organizacją federacji i kwestiami finansowymi, oraz organami federacji.

Statut federacji UW-WUM zostanie przedstawiony do zaopiniowania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do zatwierdzenia Senatom obu uczelni. Podpisanie umowy federacyjnej pomiędzy UW i WUM planowane jest na jesień 2019 r.

Na organizowanej przez nas ogólnopolskiej konferencji będziemy podkreślać interdyscyplinarność badań prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Temu między innymi ma służyć federalizacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.